Ваш сигурен партнер, собира тим од првокласни луѓе со цел обезбедување на првокласни услуги.

Стручна грижа за Вашиот недвижен имот

First Facility е меѓународна групација на компании која обезбедува првокласни интегрирани услуги за управување со објекти (FM) и управување со имот (PM) во реномирани канцелариски и станбени згради, трговски центри и индустриски капацитети во Европа.

Најважните вести од First Facility